Gratis inschrijven Doe de quick scan Club Afspraak Afspraak

ISO 26000 in het kort

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties. Ook probeert ISO 26000 een uniform MVO-begrippenkader te introduceren. Vragen die in de richtlijn beantwoord worden zijn onder meer:

• Waar gaat MVO over?
• Wat zijn relevante MVO-thema’s?
• Hoe kan ik een MVO-beleid opstellen en implementeren?
• Hoe creëer ik betrokkenheid voor MVO bij (interne en externe) stakeholders?
• Hoe kan ik mijn huidige MVO-beleid optimaliseren en mijn organisatie duidelijker profileren met MVO?

Inhoud en proces van MVO
ISO 26000 helpt organisaties bij het formuleren van antwoorden op deze en andere vragen rondom MVO en MVO-implementatie en biedt duidelijkheid over de inhoud en het proces van MVO. Dat gebeurt in feite aan de hand van vier centrale hoofdstukken in de richtlijn:

Doelstellingen ISO 26000
ISO 26000 heeft verschillende doelstellingen die er op gericht zijn organisaties te ondersteunen bij de implementatie van MVO. ISO 26000 geeft praktische richtlijnen voor:

ISO 26000 uitgangspunten
ISO 26000 is toepasbaar voor alle organisaties, ongeacht hun type, omvang, sector en locatie. De richtlijn biedt zodoende ondersteuning aan organisaties in zowel de publieke als de private sector, in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden. Bij de ontwikkeling van ISO 26000 zijn honderden experts uit tientallen landen en internationale organisaties betrokken. De richtlijn sluit aan bij internationale conventies, verdragen en richtlijnen, zoals die van de VN, ILO, OESO en Global Compact en vervangt deze nadrukkelijk niet.

ISO 26000 is een richtlijn: een hulpmiddel in plaats van een certificeerbare norm of managementsysteem. Het toepassen van de richtlijn is dus vrijwillig.

Structuur ISO 26000
De richtlijn ISO 26000 bestaat uit verschillende onderdelen: een introductie, 7 hoofdstukken en bijlagen. Hoofdstuk 4 t/m 7 vormen inhoudelijk de belangrijkste onderdelen van de richtlijn. Onderstaande figuur geeft inzicht in de verhoudingen van de verschillende hoofdstukken en onderwerpen die aan bod komen in de richtlijn.
 

Beknopte uitleg hoofdstukken in ISO 26000

H1. Toepassingsgebied:
De richtlijn is bedoeld voor alle type organisaties, van NGO’s tot MKB-bedrijven en van overheden tot multinationals.

H2. Termen en definities:
Termen en definities die in de richtlijn gebruikt worden, worden van een beschrijving voorzien in dit hoofdstuk. Hiermee wordt beoogt een wereldwijde basis te leggen voor een uniforme terminologie op het gebied van MVO.

H3. MVO begrijpen:
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de betekenis van MVO en gaat in op de kenmerken van MVO (zie ook Introductie op MVO).

H4. MVO-principes (INHOUD):
In de richtlijn zijn zeven MVO-principes opgenomen en deze dienen leidend te zijn bij het implementeren van MVO (zie ook MVO-principes).

H5. (H)erkennen van MVO en het betrekken van stakeholders (PROCES):
Erkennen dat MVO een belangrijke ontwikkeling is die meerwaarde creëert voor organisaties, MVO herkennen binnen de eigen organisatie door te bepalen waar de grootste duurzaamheidseffecten bereikt kunnen worden, stakeholders identificeren en hun belangen onderdeel maken van MVO, zijn aspecten die in hoofdstuk 5 van de richtlijn worden toegelicht (zie ook Belang van MVO en stakeholdermanagement).

H6. MVO-kernonderwerpen (INHOUD):
De richtlijn bestaat uit 36 verschillende MVO-issues gegroepeerd rond zeven MVO-kernonderwerpen. Organisaties dienen zelf de relevante MVO-onderwerpen te selecteren (zie ook MVO-kernonderwerpen).

H7. Implementatie van MVO (PROCES):
De richtlijn vormt een leidraad om MVO te integreren in bestaande processen en structuren van de organisatie (zie ook ISO 26000 stappenplan).