Gratis inschrijven Doe de quick scan Club Afspraak Afspraak

Wat is MVO?

Goed ondernemerschap draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving, waarin de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet) een bijdrage leveren aan het maken van winst (profit). Het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kent vele synoniemen. Zo wordt er wel gesproken over duurzaam of groen ondernemen, maar ook over ethisch of sociaal ondernemen. Hoe het ook genoemd wordt, wat wordt er precies mee bedoeld?

Definitie
Het is niet eenvoudig een definitie te geven van MVO. MVO raakt vele vakgebieden en heeft diverse aangrijpingspunten met het functioneren van organisaties. De Sociaal-Economische Raad (SER) hanteert de volgende definitie:

“Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.”

Bij MVO gaat het dus om winst maken door overwegingen op het gebied van milieuvraagstukken en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en de bedrijfsvoering. Dit is het aspect van 'verantwoordelijkheid': verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve duurzaamheidsimpact van een organisatie en zorgen dat deze impact wordt gereduceerd. Daarnaast gaat het bij MVO om 'verantwoording' afleggen hierover aan stakeholders en de samenleving. Verantwoordelijkheid en verantwoording zijn dus twee zijden van de MVO-medaille.

De drie P's
In ISO 26000, de richtlijn voor MVO, wordt MVO gezien als de bereidheid van een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen. MVO gaat dus om het vinden van een balans tussen de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar stakeholders en de samenleving.

• People
Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Veel voorkomende onderwerpen op de People-dimensie zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, het behouden van medewerkers, arbeidsrechten, mensenrechten, scholing, stagebeleid, arbeidsomstandigheden bij uitbestede of ingekochte activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie, diversiteit op de werkvloer.

• Planet
Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen op de Planet-dimensie zijn gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en biodiversiteit, maar ook thema’s als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik, duurzame mobiliteit, duurzame producten en diensten vallen onder de dimensie Planet.

• Profit
Het doel is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten van energieverbruik en van afval zijn daar voorbeelden van. Winst is daarbij een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen. Duurzaam beleggen, duurzaamheidsverslaglegging, transparantie, samenwerking en partnerships, risicomanagement, stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen op de Profit-dimensie.

MVO taalkundig ontleed
MVO speelt bij alle kernprocessen van de organisatie een rol, van inkoop en productie tot personeelsbeleid, marketing en communicatie. De uitdaging is zoveel mogelijk de negatieve externe effecten van het eigen handelen van de organisatie te beperken en de (mogelijke) positieve externe effecten ruimte te geven en te versterken. MVO gaat verder dan het louter en alleen houden aan minimale wet- en regelgeving. Bovendien gaat MVO niet alleen om het nemen van verantwoordelijkheid, maar ook over het afleggen van verantwoording over het doen en laten van de organisatie. Het idee hierachter is dat organisaties een mandaat van hun omgeving krijgen om te kunnen blijven opereren - de zogenoemde ‘license to operate’. De opvatting binnen ISO 26000 over MVO strookt met dit perspectief.

MVO-profiel
MVO betekent het continu maken van afwegingen tussen People, Planet en Profit en gaat daarom vaak gepaard met dilemma’s en het maken van afwegingen. Er is echter geen uniforme, beste aanpak. De uitdaging is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie, inspelen op de verwachtingen van stakeholders en de samenleving èn die waarde creëren voor de organisatie. Het belangrijkste uitgangspunt bij MVO is dat iedere organisatie een eigen MVO-profiel heeft. Voor een zakenbank ziet dat profiel er heel anders uit dan voor een verffabriek. Voor een onderneming ziet dat er weer anders uit dan voor een gemeentelijke organisatie. Iedere organisatie stelt immers haar eigen MVO-prioriteiten, onder meer op basis van haar doelstellingen, haar marktsituatie, haar producten en diensten, belangrijkste impactgebieden, verwachtingen van stakeholders, haar eigen ambities, waarden en cultuur. Dit betekent dat iedere organisatie voor zichzelf moet bepalen hoe zijn invulling geeft aan MVO.

Invulling geven aan MVO op een manier die past bij de organisatie, is een evolutionair proces: dat lukt niet van de een op de andere dag. ISO 26000 helpt daarbij. ISO 26000 is een internationale richtlijn die ondersteuning biedt bij het opzetten en het implementeren van een organisatie-eigen MVO-beleid.