MVO is nu certificeerbaar!

De MVO Prestatieladder (officieel MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm) is een certificatienorm voor MVO en is april 2010 gelanceerd en in juni 2010 officieel vastgesteld. De MVO Prestatieladder is daarmee in Nederland het eerste op de markt gebrachte serieuze initiatief om MVO te certificeren en komt hiermee tegemoet aan de groeiende vraag vanuit de markt om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar en erkend te krijgen.

De MVO Prestatieladder heeft zich laten inspireren door ISO 26000, maar ook AA1000 (stakeholdermanagement) en GRI (duurzaamheidsverslaglegging) staan aan de basis van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is aan de hand van deze internationale MVO-richtlijnen en documenten opgebouwd rondom drie kernonderdelen:

  1. MVO-managementsysteemeisen: eisen aan een managementsysteem voor de invoering en ontwikkeling van MVO. Stakeholdermanagement en MVO-indicatoren dienen in dit MVO-managemensysteem geborgd te zijn door bijvoorbeeld MVO-procedures vast te leggen en verbetering te monitoren.
  2. Stakeholdermanagement: er dient aantoonbaar afstemming te zijn met en verantwoording te worden afgelegd aan de belanghebbenden (stakeholders) van de organisatie.
  3. MVO-indicatoren: 33 MVO-indicatoren zijn onderverdeeld in 7 MVO-kernthema’s (dezelfde 7 als de MVO-kernonderwerpen uit ISO 26000). De relevante MVO-indicatoren voor de desbetreffende organisatie dienen geborgd te zijn in het MVO-managementsysteem.

De MVO Prestatieladder is opgedeeld in vijf niveaus – vijf treden op de ladder. Hoe beter een organisatie presteert op het gebied van MVO, hoe hoger de positie op de ladder. De certificaten op niveau 1 en 2 (zogenaamde opstapniveaus) zijn een jaar geldig en brengen de verplichting met zich mee dat de organisatie naar niveau 3 toewerkt. Een certificaat op niveau 3 t/m 5 is drie jaar geldig. Voor de instandhouding van het certificaat vindt jaarlijks een audit plaats.

  1. Opstapniveau 1: de organisatie betrekt directe stakeholders bij de organisatie, heeft een nulmeting uitgevoerd en heeft vastgelegd hoe haar MVO-beleid door te ontwikkelen naar niveau 3.
  2. Opstapniveau 2: de organisatie betrekt directe stakeholders en hen die betrokken zijn bij uitvoering en is aantoonbaar bezig met het implementeren en borgen van haar MVO-beleid met als doel niveau 3 te bereiken.
  3. Niveau 3: dit niveau staat voor het algemeen haalbare voor ieder bedrijf in de branche. De organisatie betrekt ook indirecte stakeholders en beschikt over een gecertificeerd managementsysteem, gebaseerd op minimaal één van de certificatienormen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 of SA 8000.
  4. Niveau 4: de organisatie heeft in samenspraak met stakeholders brancheoverstijgende doelen geformuleerd en neemt haar verantwoordelijkheid in de keten.
  5. Niveau 5: De organisatie bepaalt in overleg met stakeholders hoe haar MVO-doelen verder aan te scherpen en uit te voeren om zich continu te blijven ontwikkelen op MVO-gebied. Een MVO-verslag (extern geverifieerd conform GRI op minimaal niveau B+) en twee gecertificeerde managementsysteem (gebaseerd op minimaal één van de certificatienormen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 of SA 8000) zijn onderdeel van niveau 5.

Organisaties die geen ander gecertificeerd managementsysteem hebben, dienen zich er dus van bewust te zijn dat zij dit wel moeten verkrijgen om in ieder geval niveau 3 op de MVO Prestatieladder te kunnen behalen.

De organisatie kan zelf bepalen of en op welk niveau het certificatieonderzoek moet starten. De certificerende instelling stelt vast op welk niveau de organisatie staat en verstrekt vervolgens het certificaat. Net als de internationale richtlijnen waarop de MVO Prestatieladder is gebaseerd, is de norm internationaal toepasbaar. De norm is hiermee geschikt voor iedere organisatie – van MKB tot multinationaal, van organisaties die net gestart zijn invulling te geven aan MVO tot aan organisaties die daar al een stuk verder mee zijn.

Door middel van het behaalde MVO-certificaat krijgt de organisatie ook een inschrijving in het bijbehorende register (Stichting Duurzaam Verantwoord) en de mogelijkheid om het bijbehorende logo te gebruiken. De norm wordt overigens door een onafhankelijke partij gefaciliteerd, een College van Deskundigen MVO.

Klik hier om de gratis beschikbare norm te downloaden.
 

Wat hebben ISO 26000 en de MVO Prestatieladder met elkaar te maken?

De MVO Prestatieladder is mede gebaseerd op ISO 26000. Dat wil zeggen dat onderdelen uit ISO 26000 in meer of minder mate terugkomen in de MVO Prestatieladder. Zo zijn de 33 MVO-indicatoren grotendeels gebaseerd op de MVO-kernonderwerpen en subonderwerpen uit ISO 26000. Ook stakeholdermanagement krijgt in de MVO Prestatieladder, net als in ISO 26000, een prominente rol. In tegenstelling tot de MVO Prestatieladder is ISO 26000 geen managementsysteem en niet bedoeld of geschikt voor certificatiedoeleinden. ISO 26000 kan daarentegen wel degelijk van nut zijn om uiteindelijk een certificaat op de MVO Prestatieladder te behalen. ISO 26000 geeft immers handreikingen en adviezen hoe organisatiespecifiek invulling te geven aan MVO.


Onze organisatie wil zich laten certificeren op de MVO Prestatieladder. Wat zijn de eerste stappen?

De MVO-prestatieladder is voor iedere organisatie toepasbaar. Dankzij de 5 niveaus is de drempel om in te stappen laag. De organisatie bepaalt zelf op welk niveau zij wil instappen. Het is echter verstandig alvorens te starten eerst zelf te bepalen wat de organisatie al doet op het gebied van MVO en wat ze op dit gebied wil bereiken. Vaak doet een organisatie meer aan MVO dan ze in eerste instantie denkt.

Met behulp van de norm kan CSR Academy helpen in te schatten op welk niveau de organisatie kan instappen en bepalen wat er voor nodig is dit niveau te behalen. Wij kunnen een nulmeting uitvoeren, zodat de organisatie weet waar zij staat alvorens een certificatietraject in te gaan. CSR Academy is geen certificerende instelling en kan organisaties dus niet certificeren op de MVO Prestatieladder. Wij kunnen organisaties juist wel helpen in het voortraject om aan alle eisen van de MVO Prestatieladder te voldoen. Wij zijn de juiste partij om organisaties te helpen zich klaar te stomen voor een audit of na een behaald certificaat door te werken naar een volgend niveau.
 

Waar kan ik meer te weten komen over de MVO Prestatieladder?

CSR Academy organiseert speciaal gratis bijeenkomsten over de MVO Prestatieladder om organisaties via een korte en bondige briefing op de hoogte te brengen van de belangrijkste aspecten van de nieuwe MVO-norm. Lees hier meer.

Daarnaast kunt u meer lezen over de MVO Prestatieladder via haar eigen website.
 

Hoe kan CSR Academy ons begeleiden?

Met behulp van de norm kan CSR Academy helpen in te schatten op welk niveau de organisatie kan instappen op de MVO Prestatieladder en bepalen wat er voor nodig is dit niveau te behalen. Wij kunnen een nulmeting uitvoeren, zodat de organisatie weet waar zij staat alvorens een certificatietraject in te gaan. CSR Academy is geen certificerende instelling en kan organisaties dus niet certificeren op de MVO Prestatieladder. Wij kunnen organisaties juist wel helpen in het voortraject om aan alle eisen van de MVO Prestatieladder (voor een bepaald niveau) te voldoen. Wij zijn een geschikte partij om organisaties te helpen zich klaar te stomen voor een audit of na een behaald certificaat door te werken naar een volgend niveau. 
 

Welke certificerende instellingen zijn betrokken bij de MVO Prestatieladder?

Drie certificerende instellingen (Kiwa, DNV en LRQA) hebben in april 2010 de MVO Prestatieladder gelanceerd. Certificering wordt vanaf juli 2010 aangeboden door de volgende certificerende instellingen:

Deze organisaties zijn gerechtigd om voor organisaties de audit op de MVO Prestatieladder uit te voeren. Volgens de MVO Prestatieladder worden organisaties bij de voltooiing van een audit gecertificeerd.